Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

ZSSG Warszawa

Rodzaj placówki: Szkoła

Adres: ul. Komorska 17/23, 04-161 Warszawa

Strona internetowa: www.zssgil.edu.pl

Kontakt: tel./fax. 22 / 610 35 88

logo ZSSG Warszawa

Opis:

Zespół Szkół Spożywczo –Gastronomicznych jest placówką o ponad 60-letniej tradycji kształcenia  kadr na potrzeby  regionu, a nawet kraju w zawodach związanych z produkcją żywności. Kierunki kształcenia zmieniały się na przestrzeni  lat. Szkoła reagowała na potrzeby rynku pracy, oczekiwania pracodawców, młodzieży, rodziców, a także zmieniające się prawo oświatowe.

Obecnie technikum kształci w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności z kwalifikacją ,,Produkcja wyrobów cukierniczych”, kelner, a w ZSZ w zawodzie kucharz.

Główną misją szkoły są  działania zapewniające dobre przygotowanie młodzieży do  rynku pracy, do dalszej edukacji oraz do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie i w rodzinie.

Zadaniami  priorytetowymi są:

– przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
– nauczanie przedmiotów ogólnokształcących na poziomie umożliwiającym absolwentom technikum zdanie matury, a następnie kontynuowania studiów (zwłaszcza na kierunkach spożywczych i gastronomicznych), a absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej kontynuowanie nauki w szkołach dających wykształcenie średnie,
– nauczanie języków obcych, w tym ukierunkowanych zawodowo w stopniu umożliwiającym swobodne stosowanie języka w życiu codziennym oraz w pracy zawodowej.
– zapewnienie rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień młodzieży,
– kształtowanie kompetencji personalno-społecznych, niezbędnych w pracy zawodowej oraz do życia w społeczeństwie.

Szkoła kreuje i wyzwala twórcze zainteresowania oraz kształtuje ponadstandardowe umiejętności uczniów.

Poza realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego  oraz kształcenia w zawodach podejmowane są działania podwyższające kompetencje i umiejętności przyszłych absolwentów,
w wyniku których uczniowie:

– poszerzają  swoje kompetencje personalno-społeczne,
– poznają  nowoczesne trendy i techniki w gastronomii, cukiernictwie   i w całej gospodarce żywnościowej,
– zdobywają  nowe umiejętności poświadczone często  dodatkowymi certyfikatami,
– uzupełniają  braki w wiadomościach i umiejętnościach w celu pokonywania trudności.

Zadania te realizowane są  poprzez:

– projekty wychowawcze: „Bezpieczna szkoła”, ,,Szkoła bez przemocy”, „Młodzi w poszukiwaniu zaginionych wartości”. Szkoła uzyskała certyfikaty: „Bezpiecznej Szkoły” oraz  ,,Szkoły bez przemocy”,
– realizację projektów ze środków unijnych w ramach  Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego : „Współpraca się opłaca”, „ Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii ”,  „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu”,
– programy  Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych z zakresu edukacji zawodowej i kulturalnej

Ścisła współpraca szkoły z branżą HORECA (hotele, restauracje, gastronomia) umożliwia realizację praktycznej nauki zawodu oraz prowadzanie ponadstandardowych szkoleń dla młodzieży
i nauczycieli na wysokim poziomie.

W celu poznania tendencji światowych w branży spożywczej i gastronomicznej prowadzona jest  współpraca z zagranicą. Obejmuje ona:

– szkolenia z zakresu kuchni światowych realizowane wspólnie z ambasadami oraz z innymi instytucjami wielu krajów (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy),
– projekty realizowane ze szkołami  miast europejskich, np. z Berlina, Paryża, Wilna.

We współpracy z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii realizowane są programy wychowania i profilaktyki,  które  obejmują  między innymi:

– kształtowanie postaw i zachowań opartych na uniwersalnych wartościach nauczania Jana Pawła II – Patrona Szkoły, takich jak: pokój, prawda, sprawiedliwość, odpowiedzialność, szacunek dla drugiego człowieka,
– kształtowanie dobrych relacji w kontaktach rówieśniczych, środowiskowych, rodzinnych,
– angażowanie w działania pobudzające prezentowanie dobrych postaw i zachowań: wolontariat, honorowe krwiodawstwo, akcja „Nakrętka” na rzecz Stowarzyszenia ,,Dom, Rodzina”, i wiele innych,

Szkoła posiada dobrą bazę techno-dydaktyczną, w tym nowoczesne pracownie do kształcenia zawodowego: technologiczne, obsługi konsumenta oraz analizy żywności.  Pracownie te spełniają standardy europejskie. Wyposażone są w nowoczesny sprzęt umożliwiający kształcenie na wysokim poziomie, a także przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. We wszystkich klasopracowniach znajdują się komputery ze stałym łączem internetowym umożliwiające obsługę dziennika elektronicznego.  W wyposażeniu sal  są  tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest we współpracy z najlepszymi hotelami, restauracjami i cukierniami Warszawy. Uczniowie odbywają szkolenie praktyczne  w renomowanych hotelach, takich jak : SHERATON, VICTORIA, BRISTOL,  JAN III SOBIESKI, WESTIN, MERCURE, MARRIOTT AIRPORT, HILTON, INTERCONTINENTAL i restauracjach: BELVEDERE, MOONSFERA i wielu innych.

Sukcesami szkoły są:

– I miejsce w konkursie międzynarodowym realizowanym w ramach programu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży;
– IV miejsca (dwukrotnie) w Międzynarodowym Konkursie Gastronomicznym –  Berliner Taugé Kochwettbewerb;
– Grand Prix dla szkoły oraz miejsca na podium w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu” ;
– III miejsce w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodych Barmanów;
– II miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych „Kuchnia Polska w tradycji Świąt Bożego Narodzenia”;
– III miejsce w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kawy dla Szkół;
– czołowe miejsca w Turnieju Zawodów m.st. Warszawy;
– II miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Polska w obiektywie – dar dla Huambo” w Peru.

Szkoła podejmuje współpracę z instytucjami edukacyjnymi wspierającymi efektywność  kształcenia, np. z uczelniami wyższymi, a zwłaszcza z Wydziałem Nauk o Żywieniu i Konsumpcji oraz z Wydziałem Nauk o Żywności SGGW, z Centrum Nauki Kopernik. Wszechstronny  rozwój młodzieży umożliwiają liczne koła zainteresowań, projekty edukacyjne, współpraca z zagranicą. Szkoła uzyskała certyfikat WARS i SAWA, tzn. szkoły wspierającej uczniów uzdolnionych.